Menu
home
>>
ความเป็นมา

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 251 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม
จ.จันทบุรี โดยใช้อาคารเดิมของเร่งรัดพัฒนาชนบท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่สร้าง ซ่อม และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ อปท.
ในด้านต่างๆ

Scroll Up Skip to content